کنفرانس ها و سمینارها

اولین مدرسه تابستانی انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی ترمیمی (از آزمایشگاه به بالین) 26 شهریور لغایت 9 مهر 91
اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  14-13 اردیبهشت 1394
 

مرکز سلول درمانی غدیر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران-شيراز-بالاتر از دروازه قرآن-بيمارستان مادر و كودك غدير
سالن كنفرانس بيمارستان (واقع در بالای پاركينگ كاركنان)
تلفن: 32279711-71-98+


اولین سمپوزیم پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
                               شیراز-13-14 اردیبهشت ماه 94
                                    وب سایت سمپوزیم
 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی