مركز سلول های بنیادی دانشگاه واقع در بيمارستان مادر و كودك غدير فعاليت خود را تحت عنوان مركز سلول درمانی غدیر از سال 1392 آغاز نموده است.

Feature Slides

خوش آمد گویی رئیس مرکز 
ورود شما را به سايت مركز سلول درمانی غدير دانشگاه علوم پزشكی شيراز خير مقدم عرض می نمايم.
دکتر مريم آيت الهی
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شيراز     
         

مركز سلول درمانی غدير
انستيتو سلول های بنيادی و پزشكی بازساختی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- ایران

Ghadir Stem Cell Therapy

Shiraz Institute for Stem Cell & Regenerative Medicine

Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz, Iran