مركز سلول های بنیادی دانشگاه واقع در بيمارستان مادر و كودك غدير فعاليت خود را تحت عنوان مركز سلول درمانی غدیر از سال 1392 آغاز نموده است.

Feature Slides

دریافت فرم ها و آیین نامه ها1394-4-29

جهت دریافت فرم ها و آیین نامه ها به منوی درباره ما، فرم ها و آیین نامه ها مراجعه نمایید و یا اینجا را کلیک نمایید